0.1425%0.1%50.245%

ETF

S&P500Nasdaq100ETF

Firstrade(800~900)

eToro0.09%ETF

00500050Mr.Market

0050 10 10 84 ?

Akismet Akismet